วิชาเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า Electrical instrument and electrical circuit
(3104-0002)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดกระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์และออสซิลโลสโคป กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานไฟฟ้าแบบต่างๆ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การเกิดไฟฟ้ากระแสสลับเฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R-L-C แบบต่างๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์ การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดหาค่าต่างๆ ของวงจรไฟฟ้า

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้